/
/
Technology Partner

Technology Partner

Happiness is a journey. Not a Destination

Technology Partners

As a business’s technology partner , we collaborate with an organization to offer specialized services, knowledge, or technological solutions; we also assist with planning, implement, and oversee technology initiatives that improve competitiveness, productivity, and innovation.

Our Service

What is Technology Partners?​

You should use this service if you are

The Value Deha Brings

Take full advantage of resources

Quality in line with price

Time savings

Using diverse off-the-shelf systems allows the engineering team to focus on ensuring that partners receive optimal, effective solutions in the shortest possible time.

Companion 24/7

Deha is committed to providing constant support, ensuring your system operates seamlessly, and allowing you to concentrate on business growth.

Tài nguyên của Deha Việt Nam

Deha LCMS

Hệ thống Deha LCMS là nền tảng quản lý nội dung học tập tiên tiến, cung cấp các công cụ và tính năng mạnh mẽ để tạo, tổ chức và phân phối nội dung đào tạo trực tuyến.

Tính năng chính
 • Tạo nội dung học tập
 • Quản lý nội dung
 • Xây dựng khóa học
 • Quản lý học viên
 • Tích hợp hệ thống khác

Deha OKRs

Hệ thống Deha OKRs là một phần mềm quản lý mục tiêu và kết quả, giúp các tổ chức quản lý mục tiêu, đo lường hiệu suất và tập trung vào những mục tiêu quan trọng.

Tính năng chính
 • Thiết lập mục tiêu
 • Thiết lập Key Results
 • Theo dõi và đánh giá
 • Giao tiếp và phối hợp
 • Theo dõi tổ chức

Deha KPI

Hệ thống Deha KPI là một nền tảng quản lý chỉ số hiệu suất mạnh mẽ và linh hoạt, giúp tổ chức đo lường, theo dõi và đánh giá hiệu suất theo các chỉ số quan trọng.

Tính năng chính
 • Thiết lập KPI
 • Theo dõi và đánh giá
 • Báo cáo và phân tích
 • Giao tiếp và chia sẻ
 • Tích hợp dữ liệu

Deha AMS

Hệ thống Deha AMS là một nền tảng quản lý quy trình tuyển sinh toàn diện và hiệu quả, giúp tổ chức giáo dục tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm ứng viên.

Tính năng chính
 • Quản lý ứng viên
 • Đăng ký trực tuyến
 • Quản lý tài liệu
 • Xếp hạng và đánh giá
 • Giao tiếp và thông báo
 • Báo cáo và thống kê

Deha HRM

Hệ thống Deha HRM là một nền tảng quản lý nhân sự hiện đại và tiên tiến, giúp tổ chức quản lý nhân sự, tăng cường hiệu quả làm việc.

Tính năng chính
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Quản lý quy trình tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo và phát triển
 • Quản lý hiệu suất và đánh giá
 • Tích hợp hệ thống

Deha Portal

Hệ thống Deha Portal được thiết kế để truyền thông nội bộ, giúp tổ chức xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực, gắn kết và chia sẻ.

Tính năng chính
 • Truyền tải giá trị và sứ mệnh
 • Chia sẻ thông tin nội bộ
 • Giao tiếp và tương tác
 • Xây dựng cộng đồng nội bộ
 • Đánh giá và phản hồi

Connect with leading technology partners to win every race with Deha Vietnam!

Working Process

01

Learn About

arrow-right-green

02

Evaluate

arrow-right-green

03

Develop

arrow-right-green

04

Adjust

arrow-right-green

05

Operate