/
/
Hệ thống đấu giá trực tiếp

Hệ thống đấu giá trực tiếp

◉Tổng quan
Đây là hệ thống cho phép đấu giá trực tuyến thông qua video livestream từ nhà đấu giá.
Ngoài chức năng livestream, hệ thống có các chức năng cần thiết cho đấu giá như thông tin sản phẩm, trạng thái đấu giá tại nhà đấu giá và đấu giá sản phẩm.

◉Chức năng chính
Đăng ký, quản lý đấu giá

Thiết lập thông tin cho ngày đấu giá như đăng ký sản phẩm đấu giá, thiết lập giá, tỷ giá hối đoái…, kiểm soát, kiểm đếm sau đấu giá và phát hành hóa đơn.

Hệ thống LIVE BID online
Có thể vừa xem livestream, vừa thực hiện đấu giá

Quản lý khách hàng
Đăng ký, xác thực người tham gia đấu giá, gửi thông báo kết quả đấu giá, v.v…

Thông tin dự án
Loại hợp đồng
Fixed Price
Giai đoạn phát triển
Phát triển, Kiểm thử phần mềm, Bảo trì/vận hành
Thiết bị
Browsers + IOS + Mac desktop app + Windows desktop app
Server
AWS
Ngôn ngữ
PHP, Javascript, Laravel
Quy mô phát triển
16 Man-month
Thời gian phát triển
3,5 tháng

Hãy bắt đầu một dự án mới!

Mô tả ngắn gọn dự án và nhu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh chóng.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.